bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Starszy Inspektor Weterynaryjny nr1

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu ul. Warneńczyka 1 98-200 Sieradz poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w dziedzinie specjalizacji:
- Prewencja weterynaryjna i higiena pasz lub Epizootiologia i administracja weterynaryjna

OBOWIĄZKI NA TYM STANOWISKU:

 • Przeprowadzanie kontroli działalności zakładów zajmujących się ubojem, rozbiorem i produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Analiza dokumentacji dotyczącej postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją bieżących zadań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności- przygotowywanie projektów, pism i dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Pozyskiwanie i analiza danych otrzymanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Opracowywanie i przygotowywanie sprawozdań i zestawień na żadnie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głownego Lekarza Weterynarii, Głównego Urzędu Statystycznego
 • Współpraca za jednostkami administracji rządowej w sprawach związanych z zadaniami zespołu ds. bezpieczeństwa żywności

POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE)

 • Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WARUNKI PRACY

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe;
 • Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;
 • Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu;
 • Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;
 • Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku.

DOKUMENTY NIEZBEDNE

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Dokumenty należy złożyć do: 27.12.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

KONTAKT:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu ul. Warneńczyka 1; 98-200 Sieradz
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
43 822 30 04
lub mailowego na adres: sieradz.piw@wetgiw.gov.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu
Kontakt do inspektora ochrony danych: tel: 43 822 30 04 e-mail: sieradz.piw@wetgiw.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Opublikował: Leszek Przewłocki
Publikacja dnia: 14.12.2021
Dokument oglądany razy: 190