Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sieradzu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Adres korespondencji:
98-200 Sieradz, ul. Warneńczyka 1
e-mail: sieradz.piw@wetgiw.gov.pl
tel. (43) 822-56-62 fax (43) 822-30-04

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Inspektoratu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się na adres poczty elektronicznej sieradz.piw@wetgiw.gov.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sieradzu;
b. realizowania umów zawartych z kontrahentami;
c. w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, -wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
-wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, która była podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - W przypadku, gdy:
- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięcia danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator .nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia prawie uzasadnionej podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzecznej;

e. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem na podstawie wyrażonej w niej zgody.
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której danej dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem,

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezes UODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Wiktor Szymczak,
email: iodo@piw-sieradz.pl;
tel. 508 133 062


Opublikował: Leszek Przewłocki
Publikacja dnia: 24.05.2018
Podpisał: Leszek Przewłocki
Dokument z dnia: 24.05.2018
Dokument oglądany razy: 1762
22.06.2024 // serwer1935519.home.pl/bip